... ...
top of page
  • Гаранционни условия

 

Stratus Light® е запазена марка на Стратус Лайт ООД ЕИК 200088664 с регистрация и адрес на управление: България, Русе,  ул. Николаевска 25.

 

За нашите продукти ние осигуряваме гаранционна поддръжка, съгласно условията, описани в настоящите гаранционни условия и / или на придружаващата продукта опаковка.

 

Като гаранционно събитие се приемат дефекти, възникнали в процеса на нормалната експлоатация за времето на гаранционния период и в съответствие с действащите закони и други разпоредби в Република България.

 

  • Валидност на гаранцията

Гаранцията е валидна за дефекти проявени при експлоатацията, производствени дефекти, както и за дефекти в използваните материали или несъответствия в спецификациите.

Гаранцията не е валидна при следните обстоятелства: неправилен монтаж, неправилно свързване към електрическата мрежа, неправилна експлоатация на продукта, неподходящи работни условия, дефекти от външна намеса (включително смущения по електрозахранването), несъответна техническа поддръжка или ползването на неоторизиран сервиз.

 

  • Гаранционен срок

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Датата на покупката се удостоверява с фактура и/или касов бон.

Гаранционният срок е указан на опаковката на продукта, както и в техническите спецификации и/или инструкции за експлоатация.

Срокът може да е индивидуален за конкретен продукт според експлоатационните условия и да се различава от обявения на опаковката, за което след споразумение  допълнително се попълва гаранционна карта.

При евентуален ремонт или замяна на продукта с нов гаранционният срок НЕ се удължава.

В случай, че гаранционния срок е изтекъл ремонтът  на продукта се извършва срещу заплащане след получаване на съгласие на клиента.

Гаранцията не покрива дефекти на прилежащи консумативи .

 

  • Обслужване на рекламациите

Рекламациите се обслужват по един от следните начини (приоритетът е по посочения ред ): ремонт на продукта, замяна на продукта с нов, приемане обратно на продукта и възстановяване на платената сума.

При гаранционно обслужване е необходимо представянето на фактура и/или касов бон за удостоверяване датата на придобиването и идентификация на продукта.

Ремонтите на продуктите се извършват само в сервиз на Стратус Лайт ООД.

Продуктите се изпращат до сервиза почистени и с писмено описание на дефекта.

Опаковката на продукта трябва да е съответна според транспорта.

Транспортните разходи до сервизната база са за сметка на изпращача.

 

  • Адрес за предявяване на рекламациите

 

Адресът за предявяване на рекламации е:

 

Стратус Лайт ООД

Русе, бул. Тутракан №23 А (с избрана от Вас куриерска служба) и/или

Еконт Русе, офис бул. Тутракан №44 Б 

Моля посочвайте телефонен номер 0877795556

 

Прилагането на документите фактура/касов бон и писмено описание на дефекта е задължително условие за спазване на гаранцията.

  • LED дисплейи и информационни табла

Политика на производителите по отношение на казусни пиксели и събпиксели за LED информационни табла и дисплеи.

Политиката за казусни пиксели и събпиксели се прилага от момента на производство, т.е. прилага се и за чисто нов, дисплей.

Ако броят на пикселни и събпикселни казуси е в рамките на допустимия от производителя, устройството не се заменя от дистрибутора / търговеца

Всеки пиксел се състои от 3 събпиксела – един червен събпиксел, един зелен събпиксел и един син събпиксел. Следователно пиксел и събпиксел не са едно и също.

Общият брой пиксели на екрана на монитора е резултат от умножените пиксели на хоризонтал и вертикал.

Пикселен казус 1

Светещ Пиксел или Събпиксел допустим брой 1%  (не се заменя)

Пикселен казус 2

Dark Dot Тъмен Пиксел или Събпиксел допустим брой 1% (не се заменя)

Пикселен казус тип 1+2

Максимум допустим брой 1% (не се заменя)

bottom of page